Comunicat de la Campanya un any després de la implantació del nou protocol d’accés a tècniques de reproducció assistida

El novembre del 2014 diferents activistes feministes i LGTBI van veure la necessitat i la
oportunitat de treballar per la defensa dels drets sexuals i reproductius alhora que en el desplegament de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia, que incorporava el dret a l’accés a la reproducció assistida de les dones lesbianes. Aquestes, van impulsar la “Campanya feminista pel dret a la reproducció assistida” i el 2 de Maig del 2015 van registrar al Parlament de Catalunya i al Síndic de Greuges una queixa per discriminació.
La queixa denunciava l’existència de l’anomenat “Protocol d’estudi i tractament de l’esterilitat” que preveia l’accés a la reproducció assistida i per tant al dret a formar una família, a les parelles heterosexuals. La queixa anava més enllà i reivindicava un accés a la salut que tingués en compte les necessitats específiques del col·lectiu; l’accés a aquelles tècniques de manera no medicalitzada ni patologitzant per les parelles de dones i per les dones sense parella; la facilitació de l’alletament induït a les mares no gestants així com la fi dels requisits addicionals a l’hora de registrar els nadons amb dues mares al Registre Civil.
Fruit de les reunions entre la integrants de la Campanya i les diferents forces polítiques, el dia19 de Juny del 2015 el Parlament va aprovar una resolució corroborant el dret d’accés a les TRA de totes les dones. Per avançar en el canvi de model, a l’octubre del 2015 la Campanya vaelaborar i registrar un Protocol que proposava dos circuits diferenciats atenent a si la dona presentava dificultats o no per a la consecució d’embaràs.
El juny del 2016 que el Departament de Salut va convocar a les integrants de la Campanya i altres col·lectius LGTBI per consensuar el disseny del nou model d’accés a les TRA. Després de diverses trobades, el dia 8 de juliol del 2016 el Departament de Salut va anunciar en roda de premsa el seu compromís d’aprovar el nou Protocol de Reproduccio Humana Assistida, que recolliria substancialment les demandes de la Campanya. D’ençà, la Campanya ha realitzat una trobada de seguiment amb el Departament de Salut i ha anat recollint experiències de diferents dones que han fet ús de la reproducció assistida en la sanitat pública. La Campanya, en
diverses ocasions, ha fet saber al Departament de Salut la seva voluntat de compartir les informacions obtingudes fins el moment així com la necessitat de bastir una comissió de seguiment de la implementació del protocol en la que participi el Departament de Salut, els estaments mèdics, i les integrants de la Campanya i de la resta de col·lectius LGTBI que hi estiguin interessats.
Un any després de l’aprovació del nou Protocol, des de la Campanya fem la següent VALORACIÓ:

 • Celebrem que fruit de la iniciativa de la societat civil s’hagi desplegat la Llei 11/2014 en el punt relatiu a l’accés a les tècniques de reproducció assistida i valorem positivament la predisposicio del Conseller de Salut i del seu equip per impulsar l’aplicacio del nou Protocol.
 • Constatem, en termes generals, el desconeixement dels recursos i itineraris existents per part dels/de les professionals del sistema sanitari així com la confusa i insuficient informació proporcionada per l’Administració Pública a les dones que volen accedir a les TRA que està generant un efecte dissuasiu per a moltes d’elles.
 • Considerem que el fet que l’accés a les tècniques de reproducció assistida de tot
  Catalunya s’hagi delegat i centralitzat a la clínica privada Puigverd de Barcelona resulta incompatible amb l’equitat territorial que venia contemplada en el Protocol i suposa un obstacle per a moltes dones.
 • Assistim amb preocupació al fet que el procés de reproducció assistida dut a terme a la Clínica privada Puigvert s’allunya de l’esperit del protocol, emprant tècniques que generen patiment i frustració.
 • Detectem que els ASSIRs i CAPs no estan adequats ni adaptats als requeriments del nou Protocol tant pel que fa a la informació, la derivació, l’estudi previ i la formació del personal sanitari.
 • Identifiquem una falta de formació general sobre la diversitat familiar, orientació afectivosexual i identitat i expressió de gènere que es concreta en el contingut dels formularis, en el tracte dispensat i en la informació requerida pel personal sanitari.
 • Lamentem que la difusió del nou Protocol per part del Departament de Salut hagi estat insuficient, fet que fa que a dia d’avui moltes dones no tinguin coneixement dels seusdr ets ni de la possibilitat d’accedir a aquestes tècniques en la sanitat pública.

Ateses aquestes constatacions, la Campanya i els col·lectius sota signants DEMANEM:

 • Que el Departament de Salut requereixi a la Clí nica Privada Puigverd, la urgent
  rectificació del procés d’accés a la reproducció assistida que s’hi està duent a terme.
 • Que l’accés a les TRA es garanteixi a tot el territori, descentralitzant-ne l’accés en un únic centre.
 • Que seguint el mandat de la Llei 11/2014 s’incideixi en la formació del personal sanitari en matèria de diversitat familiar, d’orientació afectivosexual, identitat i expressió de gènere.
 • Que el Departament de Salut incideixi en la divulgació del nou Protocol tant en l’àmbit sanitari com en la societat civil.
 • Que el Departament de Salut publiqui les dades, resultats i valoracions de la
  implementació del nou Protocol en aquest any de recorregut.
 • Que el Departament de Salut creï un espai d’avaluació i seguiment de l’aplicació del nou Protocol que compti amb la seva presència, la dels estaments mèdics, la de les integrants de la Campanya i la dels col·lectius LGTBI que hi tinguin interès.
 • Que des dels centres sanitaris es faciliti l’accés de la inscripció al Registre Civil dels nadons de parelles de dones en les mateixes condicions que en el cas de parelles heterosexuals.

Barcelona a 12 de juliol del 2017

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s